Dohoda ADR

Právní normou pro zabezpečení přepravy nebezpečných věcí v silniční dopravě je zákon č. 111/1994 Sb. v platném znění v návaznosti na platnou “ Evropskou o mezinárodní dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí dále jen ADR.“

Uvedená právní norma v návaznosti na ADR ukládá každému podniku, jehož činnosti zahrnují silniční přepravu nebezpečných věcí nebo operace s touto přepravou související jako je balení, nakládka, plnění nebo vykládka nebezpečných věcí jmenovat jednoho či více bezpečnostních poradců, odpovědných za pomoc při zabránění rizikům při těchto činnostech s ohledem na osoby, majetek a životní prostředí.

V silniční dopravě se jedná o podniky jejichž činnosti se týkají množství, která jsou v každé dopravní jednotce jiná než limity stanovené
v 1.1.3.6 ADR.

Tyto limity stanoví ADR dle přepravních kategorií takto:

 • přepravní kategorie 0 tyto nebezpečné věci nelze přepravovat dle 1.1.3.6 ADR,
 • přepravní kategorie 1 – 20 kg nebo litrů
 • přepravní kategorie 2 – 333 kg nebo litrů
 • přepravní kategorie 3 – 1000 kg nebo litrů
 • přepravní kategorie 4 – bez omezení

Přepravní kategorie každé nebezpečné věci je stanovena v tabulce A „Seznam nebezpečných věcí“ Evropské dohody pro mezinárodní silniční přepravy nebezpečných věcí

Případná povinnost stanovit BP se vztahuje na:

 1. odesílatele
 2. dopravce
 3. příjemce

V této souvislosti Vám bezplatně nabízím posouzení, zda se na Váš firmu, podnik vztahuje povinnost ustanovení bezpečnostního poradce.

Rozsah poskytovaných služeb:

 1. Úvodní audit za účelem zjištění skutečného stavu s doporučením změn.
 2. Poradenský a informační servis, kontrolní činnost.
 3. Školení zaměstnanců podílejících se na přepravě nebezpečných věcí. ( komerční odbavení, nakládka, vykládka, plnění apod. )
 4. Zpracování zpráv o mimořádných událostech.
 5. Zpracování povinné roční zprávy pro vedení podniku a orgány veřejné zprávy.

Cena za služby je přímo závislá na rozsahu činností podniku souvisejících s přepravou:

 1. odesílání nebezpečných věcí
 2. vlastní doprava
 3. přijímání nebezpečných věcí
 4. balení, plnění
 5. počtech pracovníků zúčastněných na přepravě
 6. počtu nebezpečných věcí

Cenová nabídka bude zpracována po osobní konzultaci.

V případě zájmu o výše uvedenou službu nebo konzultaci pro posouzení zda se na Vaši firmu nebo společnost vztahuje zákonné nařízení určit vlastního bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí mě kontaktujte na telefon 605571390.