Dohoda RID

Právní normou pro zabezpečování přepravy nebezpečných věcí ve vnitrostátní a mezinárodní železniční dopravě je Nařízení vlády 1/2000 v platném znění.

Seznam nebezpečných věcí a podmínky jejich přepravy upravuje mezinárodní smlouva – Řád pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečných věcí dále jen RID.

Uvedená právní norma ukládá každému podniku, jehož činnost zahrnuje železniční přepravu nebezpečných věcí nebo operace s touto přepravou související jako je balení, nakládka, plnění nebo vykládka nebezpečných věcí jmenovat jednoho nebo více bezpečnostních poradců.

V drážní železniční dopravě má tuto povinnost podnik jehož činnosti se týkají množství jehož celkový objem manipulovaných nebezpečných věcí přesahuje 50 tun za kalendářní rok.

V této souvislosti Vám bezplatně nabízím posouzení, zda se na Váš firmu, podnik vztahuje povinnost ustanovení bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí v železniční dopravě.

Rozsah poskytovaných služeb externího bezpečnostního poradce v přepravě nebezpečných věcí v železniční dopravě:

 1. Úvodní audit za účelem zjištění skutečného stavu s doporučením změn.
 2. Poradenský a informační servis, kontrolní činnost.
 3. Zpracování potřebné dokumentace
 4. Školení zaměstnanců podílejících se na přepravě nebezpečných věcí. ( komerční odbavení, nakládka, vykládka, plnění apod. )
 5. Zpracování zpráv o mimořádných událostech.
 6. Zpracování povinné roční zprávy pro vedení podniku a orgány veřejné zprávy.

Cena za služby je přímo závislá na rozsahu činností podniku souvisejících s přepravou:

 • odesílání nebezpečných věcí
 • přijímání nebezpečných věcí
 • balení, plnění
 • počtech pracovníků zúčastněných na přepravě
 • počtu nebezpečných látek
 • druh přepravy ( kusová, cisternová)

Cenová nabídka bude zpracována po osobní konzultaci.